Home

Home

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1- Het toepassingsgebied.

De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf De Oostermolen en gelden voor alle verkoophandelingen aan onze klanten via onze website. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene vooorwaarden zullen permanent op internet te raadplegen zijn.

Artikel 2- Prijzen.

De productprijzen zijn aangegeven in euro's en inclusief het in Nederland geldende BTW percentage,exclusief verpakkings en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen gelden alleen voor bestellingen via internet die via internet gedaan zijn en gelden niet in onze winkel De Oostermoeln.Alle bestellingen waar ze ook vandaan komen moeten in euro's worden betaald. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. De Oostermolen behoudt het recht om de prijzen ten alle tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling, op voorwaarde dat de producten ook voorradig zijn. Informatie over prijzen en de aanwezigheid van onze producten zijn aan wijzigingen onderhevig en worden slechts ter indicatie gegeven.

Artikel 3- Bestelling en betaling.

Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopwaarden. Met het doen van een besteling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden.

De Oostermolen biedt de volgende betalingsmogelijkheid:

- Betaling via ideal.

De gegevens met betrekking tot deze overeenkomst zijn opgesteld in het Nederlands. De Oostermolen behoudt het recht alle bestellingen te annuleren wanneer er met een klant een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling.

Bij een aankoop op www.oostermolen.nl ontvangt u een mail ter bevestiging van De Oostermolen omdat u een bestelling via onze internetwinkel heeft geplaatst. Deze bevestiging is na betaling van uw aankoop ook de factuur.

Artikel 4- Bevestiging.

Wanneer u de bestelprocedure heeft doorlopen, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze de Algemene Verkoopwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud.

De door De Oostermolen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen De Oostermolen en zijn klanten. De gegevens die door het betalingssysteem geregisteerd zijn vorment het bewijs van de financiele transacties.

Artikel 5- Beschikbaarheid.

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de website vermeldt staan en zolang de voorraad strekt. Mocht een produkt niet voorradig blijken te zijn nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte hiervan. U kunt dan de bestelling annuleren of een andere bestelling plaatsen. Mocht uw bestelling gedeeltelijk voorradig zijn, dan nemen wij contact met u op om te vragen of u akkoord gaat.

Artikel 6- Levering.

De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt 2-7 werkdagen.

De door de Oostermolen opgegeven levertijd zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschreiding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand houdt. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

Volgens de wet kopen op afstand bedraagt de maximale levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort worden.

Afhalen is altijd mogelijk na overleg.

Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Oostermolen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Intellectuele en industriele eigendomsrechten.

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door de Oostermolen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Oostermolen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8- Reclames en aansprakelijkheid.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de Oostermolen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk en/of telefonisch kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Oostermolen de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan de Oostermolen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slecht geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgaven van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs wordt terugbetaald. De kosten voor het retour sturen komen voor rekening consument.

Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour:

  • Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Consument moet products wel kunnen bekijken maar niet gebruiken).
  • Het moet onbeschadigd en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.

Het recht van retour geldt niet voor de volgende zaken die:

  • tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van koper
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • snel kunnen bederven of verouderen
  • die speciaal op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk.
  • Maatwerk valt buiten dit recht.

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.

Artikel 9- Garantie.

Indien er sprake is van garantie/reparatie zijn de verzendkosten , van en naar de koper, voor de koper.

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

2. De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. Onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogeljk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek onstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Naast deze garantiebepaling blijven wettelijke garantiebepaligen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Artikel 10 Communicatie.

Voor verkeerd overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Oostermolen dan wel tussen de Oostermolen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Oostermolen is de Oostermolen niet aansprakelijk, tenzijn en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Oostermolen.

Artikel 11 Persoonsgegevens.

De Oostermolen zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een klantenbestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 12 Toepasselijk recht - Procedures.

Deze overeenkomst is in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.